Văn bản Trung Ương

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 34/2019/TT-BCT Bộ Công ThươngThông tư 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020
2 71/2019/NĐ-CP Nghị định số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
3 36/2018/TT-BCT Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16-10-2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
4 04/2015/NĐ-CP Chính phủNghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
5 34/2007/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
6 71/2018/TT-BCT Chính phủ Nghị định 71/2018/TT-BCT ngày 15-05-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
7 09/2018/NĐ-CP Chính phủNghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
8 87/2018/NĐ-CP Chính phủNghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15-06-2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
9 113/2017/NĐ-CP Chính phủNghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
10 40/2018/NĐ-CP Chính phủNghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
11 15/2018/NĐ-CP Chính phủNghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
12 81/2018/NĐ-CP Chính phủNghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
13 105/2017/NĐ-CP Chính phủNghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Về kinh doanh rượu
14 106/2017/NĐ-CP Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6 /2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
15 168/2016/TT-BTC Bộ Tài chínhThông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.
16 299/2016/TT-BTC Bộ Tài chínhThông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
17 12/2017/TT-BCT Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
18 137/2013/NĐ-CP Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
19 28/2017/TT-BCT Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
20 07/2016/NĐ-CP Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
21 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.
22 55/2015/TT-BCT Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
23 111/2015/NĐ-CP Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghộp hỗ trợ.
24 148/2016/TT-BTC Thông tư 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
25 75/2019/NĐ-CP Chính phủNghị định số 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
26 59/2019/NĐ-CP Chính phủNghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
27 09/2019/TT-BCT Bộ Công ThươngThông tư 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn hồ thủy điện