Văn bản khác

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu văn bản
1 80/QĐ-SCT Sở Công ThươngQuyết định V/v ban hành quy chế quản lý vận hành và cung cấp thông tin trên trang thông tin của Sở Công Thương Bình Định
2 21/KH-SCT Sở Công ThươngKế hoạch ứng dụng CNTT tại Sở Công Thương năm 2019
3 75/QĐ-SCT Sở Công ThươngQuyết định V/v kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Công Thương Bình Định
4 1024/SCT-VP V/v thực hiện gửi, nhận, quản lý văn bản điện tử được xác thực bằng chứng thư số trên Hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh
5 17/KH-SCT Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin tại sở Công Thương năm 2018
6 140/QĐ - SCT Sở Công ThươngVề việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực CNTT Sở Công Thương.
7 80/QĐ-SCT Sở Công ThươngVề việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng diện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Công Thương Bình Định.
8 100/QĐ – SCT Sở Công ThươngQuyết định phụ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng
9 148/QĐ-SCT Sở Công ThươngVề việc Quy chế quản lý, sử dụng Thư điện tử công vụ của Sở Công Thương
10 968/SCT-VP Sở Công ThươngVề việc sử dụng thư công vụ và dịch vụ công trực tuyến của Sở
11 790/SCT-VP Sở Công ThươngVề việc sử dụng văn bản điện tử được ký số trên Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh