Cập nhật ngày : 14-05-2018

Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược

Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược.


Ảnh minh họa


Thực hiện Công văn số 3499/BCT-VPHD ngày 04/5/2018 của Bộ Công Thương về việc thông báo kế hoạch tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược. Sở Công Thương Bình Định thông báo kế hoạch tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 8⁄2017⁄TT-BKHCN ngày 26⁄6⁄2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55⁄2015⁄TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Hóa dược, số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16 giờ 30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (thứ Tư), tính theo dấu đến của Cục Hóa chất.

Danh mục đề tài, dự án được tuyển chọn giao trực tiếp thực hiện năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược được đăng tải tại trang tin điện tử của Bộ Công Thương (địa chỉ http://www.moit.gov.vn)và trang tin điện tử của Cục Hóa chất (địa chỉ http://www.cuchoachat.gov.vn).


Huỳnh Thanh Danh  (  Phòng Kỹ Thuật An toàn - Môi trường  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (2 phiếu)

Không tìm thấy các tin liên quan!