Cập nhật ngày : 25-10-2018

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Năng lượng


Phòng Quản lý Năng lượng (qldn@sct.binhdinh.gov.vn)

- Trưởng phòng: Trần Thúc Kham

Di động: 091.406.1815; Điện thoại: 0256- 3.829761 
Email:khamtt@sct.binhdinh.gov.vn; khamsctbd@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Sang
Di động: 0914216990
Email: sangnn@sct.binhdinh.gov.vnnnsangsctbd@gmail.com

1. Chức năng

Phòng Quản lý Năng lượng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện, năng lượng mới, năng lượng táitạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảtrên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảtrên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn triển  khai, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt; theo dõi tình hình phát triển nguồn và lưới điện; tình hình đầu tư phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác quản lý điện nông thôn.

  - Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển mạng lưới điện nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh; đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí về điện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình nănglượng trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành điện, quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập theo quy định.

          - Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư các công trình năng lượng trước khi đưa vào sử dụng.

- Quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các vấn đề khác liên quan đến quản lý hoạt động điện theo phân cấp.

- Hướng dẫn, kiểm tra và lập thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của kiểm tra viên điện lực (cấp sở) trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho các đơn vị điện lực tại địa bàn tỉnh; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các đơn vị  quản lý kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra viên điện lực của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh do Sở Công Thương cấp thẻ. 

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ thường xuyên và đột xuất về công tác quản lý điện năng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảvà hướng dẫn các đơn vị cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo theo quy định của Nhà nước về các nhiệm vụ khác có liên quan do Giám đốc Sở phân công.

- Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án các công trình điện.

-Tham gia cùngcác đơn vị có thẩm quyền thực hiện kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực,  năng lượng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp các phòng chuyên môn liên quan xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu. (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thương mại (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Công nghiệp (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch -Tài chính - Tổng hợp (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở (25-10-2018)