Cập nhật ngày : 27-10-2018

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


a) Trình tự thực hiện

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương.

- Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

b) Cách thức thực hiện

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến docơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;

+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Mẫu số 02: Đăng ký thực hiện khuyến mại.

- Mẫu số 03: Thể lệ chương trình khuyến mại.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Link Tải các biểu mẫu của TTHC này


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông báo ý kiến kết luận của PGĐ Sở Công Thương Trần Ánh Tuyết tại cuộc họp thông qua Kết quả kiểm tra công tác CCHC, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008 và kiểm tra chéo việc thực hiện quy định quy chế cơ quan vào ngày 26/7/2018 (31-07-2018)
Thông báo Ý kiến kết luận của phó giám đốc Sở Trần Ánh Tuyết tại buổi họp BCĐ và tổ công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Công Thương (29-05-2018)