Cập nhật ngày : 09-01-2019

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2019.

Sáng ngày 08/01/2019, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách tỉnh năm 2019. Đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phan Cao Thắng và Nguyễn Phi Long) chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2019;

Các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã trình bày các báo cáo:

- Báo cáo tóm tắt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (Sở KH&ĐT)

- Báo cáo tóm tắt các giải pháp điều hành dự toán NSNN năm 2019 (Sở Tài chính);

- Báo cáo tóm tắt các giải pháp phát triển Công nghiệp năm 2019 (Sở Công Thương);

- Báo cáo tóm tắt tình hình nông nghiệp nông thôn năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Sở Nông nghiệp và PTTN);

- Báo cáo tóm tắt các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2019 (Sở LĐ-TB&XH);

- Báo cáo tóm tắt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh năm 2019 (Sở Y tế);

- Báo cáo tóm tắt các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế năm 2019 (Sở Nội vụ);

Mục tiêu và nhiệm vụ chung trong năm 2019 là: “Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế; phát triển văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó trong năm 2019, Sở Công Thương Bình Định sẽ triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu và chương trình công tác như sau:

1. Về Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

- Chỉ số công nghiệp tăng 8,8 - 9% so với năm 2018

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 870 triệu USD

2. Chương trình công tác trọng tâm năm 2019:

Stt

Nội dung

Thời gian trình

1

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23/NQ/TW ngày 23/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển Công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 4

2

Đề án “Bố trí quỹ đất để hình thành phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt (quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật hỗ trợ DNNVV).

Tháng 5

3

Đề án “Cơ cấu lại ngành gỗ và lâm sản Bình Định đến 2025 định hướng 2035”

Tháng 7

4

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp (khoản 1 Điều 43).

Tháng 9

5

Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 9

6

Quy định về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công địa phương theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 về việc xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia.

Tháng 10

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tich UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Quyết định và Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình trong tháng 01/2019 và chỉ đạo tổ chức thực hiện; hàng tuần, hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định./-


Võ Tuấn Anh  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Thông báo Ý kiến kết luận của GIám đốc sở Công Thương tại cuộc họp giao ban tháng 11/2018 vào ngày 02/11/2018 (06-11-2018)
Thông tin Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định (25-10-2018)
Chức năng và Nhiệm vụ Trung tâm Xúc tiến Thương mại: (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường (25-10-2018)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Năng lượng (25-10-2018)