Cập nhật ngày : 18-03-2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về Kế hoạch Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Bình Định.Theo đó, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau: (1) Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP, (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, (3) Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, (4) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế,…

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trên địa bàn tỉnh và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành trên địa bàn tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan mình. Đồng thời các sở, ngành tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm gửi báo cáo cho Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủtheo quy định./.                        

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 619/QĐ-UBND tại đây.


Nguyễn Minh Cường  (  Phòng Quản lý Thương mại  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định (18-03-2019)
Hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong tình hình mới - tạo sức bật mới cho ngành đồ gỗ xuất khẩu Bình Định (11-12-2018)
Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam năm 2018 (11-12-2018)
CPTPP có hiệu lực tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam? (15-11-2018)