Cập nhật ngày : 01-08-2019

Triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ III-2019 và Hướng dẫn khen thưởng đợt thi đua theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; sơ kết phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đai hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2021 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về tổ chức thực hiện sơ kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh; Căn cứ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại văn bản số 866/SNV-TĐKT ngày 25/6/2019 về việc triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ III-2019 và Hướng dẫn khen thưởng đợt thi đua theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; sơ kết phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương hướng dẫn quý doanh nghiệp đăng ký gửi hồ sơ tham gia xét chọn các danh hiệu và đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau:I. Đề nghị xem xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển trên địa bàn tỉnh và khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

1.Tiêu chuẩn

a) Đối với doanh nghiệp

- Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tôt các quy định về thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm an toàn vẻ sinh lao động...

- Sản xuất kinh doanh hiệu quả, tổng doanh thu, lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch. Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

- Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt việc trích lập và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nộp thuế của kế hoạch năm, giải quyết nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Nội bộ đoàn kết, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo; có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức cơ sở Đảng (nếu có) trong thời gian đề nghị khen thưởng đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và tổ chức Công đoàn (nếu có) trong thời gian đề nghị khen thưởng đạt vững mạnh.

b) Đối với cá nhân

Doanh nhân có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào mở rộng quy mô, phát triển doanh nghiệp bền vững, thực hiện đóng đầy đủ các sắc thuế cho nhà nước, giải quyết việc làm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và điều hành doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn tại điểm a mục này.

2.Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Công văn đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích(thời gian báo cáo thành tích từ ngày 01/01/2017 đến tháng 6/2019) thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này (doanh nghiệp có thể tải file mềm tại đây).

3. Thời gian thực hiện:

 Doanh nghiệp, cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Công Thương tỉnh Bình Định trước ngày 15/8/2019.

II. Đề nghị xem xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ  III – 2019

1. Đối tượng áp dụng

1.1.Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định từ 05 năm trở lên.

1.2.Cá nhân là người Việt Nam, người nước ngoài giữ chức vụChủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc có quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục từ 05 năm trở lên.

1.3.Các trường hợp không được xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” không được xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

a)Lập hồ sơ không trung thực để tham dự xét tặng, tôn vinh;

b) Doanh nghiệp có lãnh đạo vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Doanh nghiệp chấp hành chưa đúng quy định chính sách pháp luật về thuế; để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người; xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn; vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hoặc gây ô nhiễm môi trường; chưa thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của người lao động.

2. Tiêu chuẩn xét chọn

2.1.Danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bình Định và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng cho doanh nghiệp đạt từ 900 điểm trở lên (có biểu mẫu tự chấm điểm cho doanh nghiệp kèm theo văn bản này) ở các nhóm tiêu chuẩn sau:

a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định; có doanh thu, lợi nhuận năm sau bằng hoặc cao hơn năm trước.

b) Đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

c) Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Năm 2017 và 2018, tổ chức cơ sở Đảng (nếu có) đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tổ chức công đoàn đạt vững mạnh trở lên.

2.2.Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định và Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng cho doanh nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo đạt từ 900 điểm trở lên đối với các nhóm tiêu chuẩn của doanh nghiệp tiêu biểu;

b) Năng động sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

d) Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;

e) Doanh nghiệp và doanh nhân tích cực đóng góp, ủng hộ, thực hiện trách nhiệm xã hội tại địa phương và có thành tích nổi bật, tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định.

Ưu tiên doanh nhân có sáng kiến hoặc ứng dụng công nghệ mới đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh hoặc Trung ương công nhận đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp hoặc cho xã hội; những doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh (tính trong thời gian 03 năm đến thời điểm đề nghị khen thưởng).

3. Quyền lợi và trách nhiệm đối với Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bình Định

3.1.Quyền lợi

a) Được Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, tôn vinh trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu năm 2019 tại Lễ tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bình Định nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

b)Được biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh;

c) Được chọn tham gia đăng ký xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

3.2.Trách nhiệm

Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm và phát huy thành tích đạt được.

4. Hồ sơ đăng ký xét, tôn vinh danh hiệu

4.1.Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu gồm (doanh nghiệp có thể tải file mềm tại đây):

a) Bản đăng ký tham dự xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu;

b) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu; 

c) Bảng chấm điểm doanh nghiệp thực hiện các tiêu chí;

d) Bản photo các giấy tờ, chứng từ liên quan (năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019) gồm: Chứng nhận không nợ thuế, bảo hiểm xã hội đến thời điểm nộp hồ sơ xét Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu; tham gia công tác xã hội từ thiện.

4.2.Hồ sơ đăng ký tham dự xét chọn được lập thành 02 bộ (bản chính), gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng (qua đường bưu điện hoặc trực tiếp - địa chỉ 254 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn) chậm nhất ngày 25/8/2019.

Mọi vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ đề nghị khen thưởng, tôn vinh các danh hiệu, doanh nghiệp, doanh nhân liên hệ Bà Võ Thị Thu Hà – Phó Chánh Văn phòng Sở (điện thoại: (0256)3820188, email: havtt@sct.binhdinh.gov.vn).

Kính đề nghị quý doanh nghiệp tích cực tham gia./.


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng điện Quý 2-2019 (19-07-2019)
Ban Chỉ đạo 389 Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. (26-12-2018)
Xử lý nghiêm vi phạm về buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (10-10-2018)
Kết quả thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 (03-10-2018)
Kiểm tra hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn huyện Phù Mỹ. (24-09-2018)