Cập nhật ngày : 26-09-2019

LOẠI KHỎI QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT

Để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.Theo đó, Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng đối với từng địa phương, đơn vị, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao; Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân; quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ.Quy định nêu rõ, việc xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, ngoài việc thực hiện hiện hành. Bộ Chính trị cũng quy định rõ các biện pháp xử lý trong Quy định 205 này, như sau:

- Cụ thể đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch) những người bị khiển trách. Sau ít nhất 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Xem xét cho thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm nếu bị cảnh cáo, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Trường hợp bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

- Đối với trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét bị thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao đồng.

- Đối với các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nguyễn Văn Dũng  (  Thanh tra Sở  )Kết quả: 0.0/5 - (0 phiếu)

Các tin liên quan:
Những điểm mới nổi bật của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ (19-09-2019)
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp (09-09-2019)
Tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (30-08-2019)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (30-08-2019)
Bộ Công Thương quy định mới về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (24-07-2019)