Cập nhật ngày : 14-10-2019

Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 44/KH-SCT ngày 04/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg. Theo đó, nội dung của Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng  

- Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Nghiêm chỉnh thực hiện quy định pháp luật về tiếp dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

- Thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; Xây dựng đội ngũ CBCCVC có kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên giám sát, nắm bắt thông tin trong hoạt động thực thi công vụ của CBCCVC để kịp thời phát hiện, báo cáo Lãnh đạo Sở xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với những hành vi nhũng nhiều, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũngvà Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

- Rà soát thủ tục hành chính (122 thủ tục) thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở (16 lĩnh vực), kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết cho doanh nghiệp.

- Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Điều 5, Nghị định số 61/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; tuân thủ đầy đủ quy trình ISO đã được ban hành.

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của Sở, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên theo lộ trình, kế hoạch được phê duyệt.

4. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình doanh nghiệp, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

5. Thực hiện tốt công tác phối hợp, tránh chồng chéo về thời gian nội dung thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh, kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, không gây cản trở doanh nghiệp.

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch này phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc gắn với văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nhiệm vụ khác có liên quan đến giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp./.


Hoàng Bảo Thy  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. (11-10-2019)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (30-09-2019)
LOẠI KHỎI QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT (26-09-2019)
Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn (25-09-2019)
Những điểm mới nổi bật của Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ (19-09-2019)