Cập nhật ngày : 08-11-2019

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tăng hơn so với năm 2017

Ngày 28/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1469/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.


Ảnh nhà máy sản xuất tôn, thép Hoa Sen, Bình Định (Là một trong những cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 và 2018)


Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018 trên toàn quốc là 2.605 cơ sở, trong đó có 2.111 cơ sở sản xuất công nghiệp, 11 cơ sở sản xuất nông nghiệp, 73 đơn vị vận tải, 410 công trình xây dựng. Riêng tại địa bàn tỉnh Bình Định có 27 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (năm 2017 có 23 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được ban hành tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tổ chức cập nhật, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách cơ sở trọng điểm để công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan căn cứ nội dung Quyết định số 1469/QĐ-TTg nêu trên, thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh biết để triển khai thực hiện; đồng thời tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở; thực hiện kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 01/02/2020 theo quy định.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện báo cáo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở, đồng thời báo cáo tập đoàn, tổng công ty để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương;  tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 1 tháng 2 hàng năm.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Xem chi tiết Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại đây!


Phan Minh Tuấn  (  Phòng Quản lý Năng lượng  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Cán bộ quản lý thị trường không được gợi ý, đòi hỏi các lợi ích vật chất (08-11-2019)
Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. (14-10-2019)
Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. (11-10-2019)
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh (30-09-2019)
LOẠI KHỎI QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT (26-09-2019)