Cập nhật ngày : 11-11-2019

3.2. Lĩnh vực Năng lượng


TT Tên tài liệu Mã hiệu Hình thức Lần ban hành- ngày ban hành Lần sửa đổi Trách nhiệm kiểm soát Cá nhân/ Phòng nhận phân phối Ghi chú
1 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) QT.QLNL.01 Bản giấy 01-11/11/19   Phòng QLNL Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra. Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website 

Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
3.1. Lĩnh vực Điện (11-11-2019)
2.8. Lĩnh vực Dầu khí (11-11-2019)
2.7. Lĩnh vực Nhập khẩu thép (11-11-2019)
2.6. Lĩnh vực Kinh doanh khí (11-11-2019)
2.5. Lĩnh vực Thương mại quốc tế (11-11-2019)