Cập nhật ngày : 11-11-2019

4.3. Lưu thông hàng hóa trong nước.


TT Tên tài liệu Mã hiệu Hình thức Lần ban hành- ngày ban hành Lần sửa đổi Trách nhiệm kiểm soát Cá nhân/ Phòng nhận phân phối Ghi chú
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá QT.QLCN.01 Bản giấy 01-11/11/19   Phòng QLCN Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra. Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website 
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. QT.QLCN.02 Bản giấy 01-11/11/19   Phòng QLCN Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra. Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website 
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá QT.QLCN.03 Bản giấy 01-11/11/19   Phòng QLCN Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra. Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website 

Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
4.2. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (11-11-2019)
4.1. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (11-11-2019)
3.2. Lĩnh vực Năng lượng (11-11-2019)
3.1. Lĩnh vực Điện (11-11-2019)
2.8. Lĩnh vực Dầu khí (11-11-2019)