Cập nhật ngày : 12-11-2019

Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bình Định

Thực hiện Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định, Sở Công Thương thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn), như sau: 

STT

Tên TTHC

Thuộc lĩnh vực

Được cung cấp DVCTT

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thông báo hoạt động khuyến mại.

Xúc tiến thương mại

 

X

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

Xúc tiến thương mại

 

X

3

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xúc tiến thương mại

X

 

4

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Xúc tiến thương mại

X

 

5

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xúc tiến thương mại

X

 

6

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

An toàn thực phậm

X

 

 

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện (có hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến chi tiết trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định – địa chỉ:  http://dichvucong.binhdinh.gov.vn).


Trần Kiên  (  Văn phòng Sở  )  • Currently 4.00/5

Kết quả: 4.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng B1*[1]trong năm 2019 tại cơ quan Sở Công Thương (03-12-2019)
Sở Công Thương rút ngắn thời gian giải quyết 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh thông qua phương án và công bố áp dụng (22-11-2019)
4.3. Lưu thông hàng hóa trong nước. (11-11-2019)
4.2. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ (11-11-2019)
4.1. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (11-11-2019)