Cập nhật ngày : 07-01-2020

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

Sáng ngày 07/01/2020, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách tỉnh năm 2020. Đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phan Cao Thắng, Trần Châu và Nguyễn Phi Long) chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí đại diện: Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2020; theo đó, trên lĩnh vực kinh tế có 06 giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện:

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển SXKD, mở rộng thị trường;

- Duy trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp;

- Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, phấn đấu tăng giá trị gia tăng ngành dịch vụ;

-  Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế;

- Phấn đấu thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, huy động vốn cho đầu tư phát triển.

Mục tiêu và nhiệm vụ chung trong năm 2020 là: “Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế; phát triển văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó trong năm 2020, Sở Công Thương Bình Định sẽ triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu và chương trình công tác như sau:

1. Về Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

- Chỉ số công nghiệp tăng 8,5% so với năm 2019

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 970 triệu USD

2. Chương trình công tác trọng tâm năm 2020: (gồm 08 Chương trình)

Stt

Nội dung

Thời gian trình

1

Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến 2025, định hướng đến năm 2035

Tháng 01

2

Quy định về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công địa phương theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia.

Tháng 3

3

Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tháng 3

4

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN nghiệp theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển CCN.

Tháng 4

5

Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 4

6

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020

Tháng 5

7

Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Tháng 7

8

Đề án Đánh giá hiện trạng và chuyển đổi mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

Tháng 9

Để tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Quyết định và Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình trong tháng 01/2020, trong đó quy định rõ từng nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện cụ thể từng nội dung công việc, hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương rà soát kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định này tại cơ quan, đơnvị mình và báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2020./.


Võ Tuấn Anh  (  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp  )  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
Xuất khẩu gỗ Bình Định phấn đấu hoàn thành mục tiêu 520 triệu USD trong năm 2020 (06-01-2020)
Hội nghị “Ngành Logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” (05-12-2019)
Hội nghị tập huấn về kỹ thuật canh tác, tưới tiêu, thu hoạch tạo sản phẩm đồng đều, đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. (02-12-2019)
Sở Công Thương tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (02-12-2019)
Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực (08-11-2019)