Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp

Nội dung chi tiết của Quyết định phê duyệt về Quy hoạch phát triển tổng thể ngành công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có thể tải xem ở đây.