Quy hoạch Khu, cụm CN

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, với những nội dung chủ yếu sau:

 


 

Quan điểm:

- Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, tập trung làm rõ các cụm công nghiệp phải điều chỉnh diện tích (thu hẹp, mở rộng), công năng; đưa ra khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp không còn phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh; Quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành, sản phẩm liên quan khác trên địa bàn.

- Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch chiến lược của tỉnh, phải gắn nhu cầu diện tích mặt bằng để thu hút, di dời, với không gian công nghiệp chung trên địa bàn tỉnh, vùng trung du và miền núi, bảo đảm tính đồng bộ. Ưu tiên phát triển các CCN phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất có khả năng gây ô nhiễm từ khu vực đô thị, khu đông dân cư.

- Hạn chế ở mức thấp nhất sử dụng đất nông nghiệp, đất của vùng nguyên liệu có hiệu quả cao cho ngành chế biến nhằm đảm bảo ổn định quỹ đất nông nghiệp của từng địa phương cũng như toàn tỉnh.

- Phát triển CCN đảm bảo tài chính và nguồn lực đầu tư; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động các nguồn lực tổng hợp của mọi thành phần kinh tế để thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật các CCN trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát: Tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành cần nhiều lao động, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, từng bước phát triển công nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Mục tiêu cụ thể: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 là 60 CCN với tổng diện tích đất 1.847,7 ha, trong đó: giai đoạn đến năm 2020 gồm 36 CCN với tổng diện tích 996 ha; giai đoạn đến năm 2025 gồm 46 CCN với tổng diện tích 1.379,5 ha; không tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật của 12 CCN với tổng diện tích 317,9 ha (do đã đầu tư hoàn thiện); đầu tư hoàn thiện và triển khai đầu tư mới 48 CCN với tổng diện tích theo quy hoạch 1.529,7 ha, trong đó: có 232,9 ha đã đầu tư xây dựng và 1.296,9 ha tiếp tục thực hiện, hoàn thiện.

Để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, Quy hoạch đã đề ra các giải pháp chủ yếu như: tăng cường nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, công khai minh bạch các chính sách để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật bên ngoài CCN...

(Nội dung chi tiết tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh kèm theo)./.

Văn Công Huy  (  Phòng Quản lý Công nghiệp  )