Quy hoạch làng nghề

Ngày 29/12/2014, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 4460/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nội dung chi tiết có thể tải xem ở đây.