Quy hoạch khoáng sản

Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh.
13.01.2014 14:48

 

Nội dung chi tiết Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định có thể tải xem ở đây.