Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Sở Công Thương thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Sở Công Thương như sau:

 

1. Địa chỉ tiếp nhận về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

 

- Trụ sở tiếp nhận: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh Bình Định), số 01 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Số điện thoại chuyên dùng: 056.3601353

- Thư điện tử:    kstthcbinhdinh@gmail.com hoặc phongkiemsoattthc-binhdinh@chinhphu.vn

- Trang thông tin của UBND tỉnh Bình Địnhwww.vpubbinhdinh.vn

 

2. Địa chỉ tiếp nhận về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương Bình Định:

- Trụ sở tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” (Văn phòng Sở Công Thương Bình Định), số 198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Số điện thoại chuyên dùng: 056.3811021

- Thư điện tử:    sct@binhdinh.gov.vn hoặc vp@sct.binhdinh.gov.vn

- Trang thông tin Sở Công Thương Bình Định: http://sct.binhdinh.gov.vn