TTHC

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 

STT

Tên Lĩnh vực và Thủ tục hành chính kèm theo

I.

LĨNH VỰC: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

3

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

6

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

II.

 LĨNH VỰC: AN TOÀN THỰC PHẨM

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

9

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương.

III.

LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

10

1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

IV.

LĨNH VỰC: VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

11

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

12

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

13

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

14

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất thuốc nổ.

15

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

16

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

17

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

V.

LĨNH VỰC: HÓA CHẤT.

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

19

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

20

 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

22

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

23

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

24

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

VI LĨNH VỰC: NHẬP KHẨU THÉP
25 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép.

VII.

LĨNH VỰC: ĐIỆN

26

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

27

Cấp lại thẻ an toàn điện

28

Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện

29

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

30

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

31

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

32

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

33

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

34

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

35

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

36

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

37

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

38

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cấp tỉnh trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

VIII.

LĨNH VỰC: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

39

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

IX.

LĨNH VỰC: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

40

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

41

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

42

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

43

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

44

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

45

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

46

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

47

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

48

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

49

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

50

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

51

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

52

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)  

53

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)  

54

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

55

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

56

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

57

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

58

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

59

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

60

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

X.

LĨNH VỰC: DẦU KHÍ

61

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 

62

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3  

63

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 

XI.

LĨNH VỰC:  QUẢN LÝ CẠNH TRANH

64

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

65

Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

66

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

67

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

68

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

XII

LĨNH VỰC: LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

69

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

70

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

71

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

72

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

73

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

74

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

75

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

76

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

77

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

78

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

79

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

80

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

82

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

83

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

84

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

85

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

86

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

87

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

88

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

89

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

90

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

91

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

92

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

93

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

94

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

XIII.

LĨNH VỰC: GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

95

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

96

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

XIV.

LĨNH VỰC: NĂNG LƯỢNG

97

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

XV.

LĨNH VỰC: CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

98

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

XVI.

LĨNH VỰC: KINH DOANH KHÍ

99

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

100

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG 

101

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

102

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

103

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

104

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

105

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

106

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

107

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

108

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

109

Cấp lạiGiấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

110

Cấp điều chỉnhGiấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

111

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

112

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

113

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

114

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

115

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

116

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

117

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

118

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

119

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

120

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG

121

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

122 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải