HTQLCL ISO 9001:2015

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

 

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Hình thức

Lần ban hành- ngày ban hành

Lần sửa đổi

Trách nhiệm kiểm soát

Cá nhân/ Phòng nhận phân phối

Ghi chú

I

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng (có Phụ lục kèm theo tại đây)

MHHT

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

II

Vận hành và kiểm soát HTQLCL

   

 

 

 

 

 

1

Chính sách chất lượng

CSCL

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

2

Mục tiêu chất lượng

MTCL

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

3

Hướng dẫn Quản lý rủi ro và cơ hội

HD.SCT.01

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

4

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản.

HD.SCT.02

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

5

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.SCT.03

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

6

Hướng dẫn xem xét  của lãnh đạo

HD.SCT.04

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

7

Hướng dẫn kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục

HD.SCT.05

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc SCT

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

III

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (122 Quy trình)

   

 

 

 

 

 

1

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường kiểm soát

1.1. Lĩnh vực An toàn thực phẩm,

1.2 Lĩnh vực Hóa chất 

1.3 Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

1.4 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1.5 Lĩnh vực Khoa học công nghệ

1.6 Lĩnh vực Kinh doanh khí 

Từ QT.KTAT.01 đến QT.KTAT.36

Bản giấy

01-11/11/19

 

Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường 

Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra.

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

2

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Phòng Quản lý thương mại kiểm soát

2.1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

2.2. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

2.3. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

2.4. Lĩnh vực Giám định thương mại 

2.5. Lĩnh vực Thương mại quốc tế

2.6. Lĩnh vực Kinh doanh khí 

2.7. Lĩnh vực Nhập khẩu thép

2.8. Lĩnh vực Dầu khí 

Từ QT.QLTM.01 đến QT.QLTM.67

Bản giấy

01-11/11/19

 

Phòng Quản lý thương mại

Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra.

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

3

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Phòng Quản lý năng lượng kiểm soát

3.1. Lĩnh vực Điện

3.2. Lĩnh vực Năng lượng

Từ QT.QLNL.01 đến QT.QLNL.14

Bản giấy

01-11/11/19

 

Phòng Quản lý năng lượng

Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra.

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

4

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Phòng Quản lý công nghiệp kiểm soát

4.1. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

4.2. Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ

4.3. Lưu thông hàng hóa trong nước.

Từ QT.QLCN.01 đến QT.QLCN.05

Bản giấy

01-11/11/19

 

Phòng Quản lý công nghiệp 

Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra.

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

 

01-11/11/19

 

Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường 

Lãnh đạo Sở; Thành viên Ban ISO; VP, Ttra.

Phân phối bản điện tử thông qua VPĐT và Website

 

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường kiểm soát

Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường kiểm soát