HTQLCL TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm - 30/09/2021 16:33 4.980 0
DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Hình thức

Lần ban hành- ngày ban hành

Lần sửa đổi

Trách nhiệm kiểm soát

Cá nhân/ Phòng nhận phân phối (bản PDF)

I

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng (có Phụ lục kèm theo tại đây)

MHHT

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

II

Vận hành và kiểm soát HTQLCL

   

 

 

 

 

1

Chính sách chất lượng

CSCL

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

2

Mục tiêu chất lượng

MTCL

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

3

Hướng dẫn Quản lý rủi ro và cơ hội

HD.SCT.01

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

4

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản.

HD.SCT.02

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

5

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.SCT.03

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

6

Hướng dẫn xem xét  của lãnh đạo

HD.SCT.04

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO

7

Hướng dẫn kiểm soát sản phẩm không phù hợp và hành động khắc phục

HD.SCT.05

Bản giấy

01-11/11/19

 

Thư ký Ban ISO

LĐ,CC Sở;
Ban ISO
II Quy trình giải quyết thủ tục hành chính            
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. QT.KTAT.01 Bản giấy 04-23/08/2021   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. QT.KTAT.02 Bản giấy 04-23/08/2021   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
3 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. QT.KTAT.04 Bản giấy  02-10/09/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
4 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. QT.KTAT.05 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
5 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. QT.KTAT.06 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
6 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất thuốc nổ. QT.KTAT.07 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
7 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. QT.KTAT.08 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
8 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. QT.KTAT.09 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
9 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. QT.KTAT.10 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. QT.KTAT.11 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. QT.KTAT.12 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
12 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. QT.KTAT.13 Bản giấy  02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. QT.KTAT.14 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. QT.KTAT.15 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
15 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. QT.KTAT.16 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
16 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng QT.KTAT.18 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) QT.KTAT.19 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) QT.KTAT.20 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
19 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) QT.KTAT.21 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT.KTAT.22 Bản giấy  02-10/9/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT.KTAT.23 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
22 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT.KTAT.24 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT.KTAT.25 Bản giấy   02-10/9/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT.KTAT.26 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
25 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT.KTAT.27 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải  QT.KTAT.28 Bản giấy   02-10/9/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
27 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải  QT.KTAT.29 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
28 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải  QT.KTAT.30 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
29 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT.KTAT.31 Bản giấy   02-10/9/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
30 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT.KTAT.32 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
31 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT.KTAT.33 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG QT.KTAT.34 Bản giấy   02-10/9/2020   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT.KTAT.35 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
34 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT.KTAT.36 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng KTAT LĐ,CC Sở;
Ban ISO
35 Thông báo hoạt động khuyến mại QT.QLTM.01 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
36 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại QT.QLTM.02 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
37 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương QT.QLTM.03 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
38 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương QT.QLTM.04 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
39 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam QT.QLTM.05 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
40 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam QT.QLTM.06 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
41 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam QT.QLTM.07 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
42 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam QT.QLTM.08 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
43 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam QT.QLTM.09 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
44 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; QT.QLTM.10 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
45 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép QT.QLTM.11 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
46 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. QT.QLTM.12 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
47 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn. QT.QLTM.13 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
48 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí . QT.QLTM.14 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
49 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP. QT.QLTM.15 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
50 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. QT.QLTM.16 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
51 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài QT.QLTM.17 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
52 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP QT.QLTM.18 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
53 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)    QT.QLTM.19 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
54 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)    QT.QLTM.20 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
55 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.21 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
56 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 QT.QLTM.22 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
57 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại QT.QLTM.23 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
58 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.  QT.QLTM.24 Bản giấy  02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
59 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.25 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
60 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.26 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
61 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động QT.QLTM.27 Bản giấy 02-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
62 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3  QT.QLTM.28 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
63 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3   QT.QLTM.29 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
64 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3  QT.QLTM.30 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
65 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. QT.QLTM.31 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
66 Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. QT.QLTM.32 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
67 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. QT.QLTM.33 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
68 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo. QT.QLTM.34 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
69 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương QT.QLTM.35 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
70 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QT.QLTM.36 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
71 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QT.QLTM.37 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
72 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QT.QLTM.38 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
73 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá QT.QLTM.39 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
74 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá QT.QLTM.40 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
75 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá QT.QLTM.41 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
76 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá QT.QLTM.42 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá QT.QLTM.43 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
78 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá QT.QLTM.44 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
79 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương QT.QLTM.45 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
80 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương QT.QLTM.46 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
81 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương QT.QLTM.47 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
82 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu QT.QLTM.48 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
83 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu QT.QLTM.49 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
84 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu QT.QLTM.50 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
85 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu QT.QLTM.51 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
86 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu QT.QLTM.52 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
87 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu QT.QLTM.53 Bản giấy 03-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
88 Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. QT.QLTM.53A Bản giấy 01-24/02/2022   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
89 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương QT.QLTM.54 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
90 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương QT.QLTM.55 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
91 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại QT.QLTM.56 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
92 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại QT.QLTM.57 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
93 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG  QT.QLTM.58 Bản giấy 02-26/03/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
94 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG   QT.QLTM.59 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
95 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG  QT.QLTM.60 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
96 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG  QT.QLTM.62 Bản giấy 02-26/03/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
97 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG  QT.QLTM.63 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
98 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG  QT.QLTM.64 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
99 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG  QT.QLTM.65 Bản giấy 03-09/9/2020   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
100 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG QT.QLTM.66 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
101 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG QT.QLTM.67 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLTM LĐ,CC Sở;
Ban ISO
102 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện QT.QLNL.02 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
103 Cấp lại thẻ an toàn điện QT.QLNL.03 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
104 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện QT.QLNL.04 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
105 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương QT.QLNL.05 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
106 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương QT.QLNL.06 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
107 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương QT.QLNL.07 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
108 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương QT.QLNL.08 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
109 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương QT.QLNL.09 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
110 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương QT.QLNL.10 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
111 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương QT.QLNL.11 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
112 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương QT.QLNL.12 Bản giấy 03-26/10/2020   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
113 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương QT.QLNL.13 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
114 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương cấp tỉnh trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ. QT.QLNL.14 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
115 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh QT.QLNL.15 Bản giấy 01-15/12/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
116 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng QT.QLNL.16 Bản giấy 01-15/12/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
117 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương,  QT.QLNL.18 Bản giấy 01-28/6/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
118 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh QT.QLNL.19 Bản giấy 01-28/6/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
119 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) QT.QLNL.20 Bản giấy 01-28/6/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
120 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.21 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
121 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.22 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
122 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.23 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
123 Thẩm định, phê duyệtquy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.24 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
124 Điều chỉnhquy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.25 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
125 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.26 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
126 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.27 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
127 Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh QT.QLNL.28 Bản giấy 01-15/4/2021   Phòng QLNL LĐ,CC Sở;
Ban ISO
128 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá QT.QLCN.01 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLCN LĐ,CC Sở;
Ban ISO
129 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. QT.QLCN.02 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLCN LĐ,CC Sở;
Ban ISO
130 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá QT.QLCN.03 Bản giấy 02-26/3/2020   Phòng QLCN LĐ,CC Sở;
Ban ISO
131 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. QT.QLCN.04 Bản giấy 02-01/06/2022   Phòng QLCN LĐ,CC Sở;
Ban ISO
132 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. QT.QLCN.05 Bản giấy 01-11/11/2019   Phòng QLCN LĐ,CC Sở;
Ban ISO
133 Quy trình Giải quyết yêu cầu bồi thường tại Sở Công Thương  QT.TTr.01 Bản giấy 01-03/12/2021   Thanh tra LĐ,CC Sở;
Ban ISO
134 Quy trình Phục hồi danh dự   QT.TTr.02 Bản giấy 01-03/12/2021   Thanh tra LĐ,CC Sở;
Ban ISO

 

 

III. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG HÀNG NĂM

1. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2019

2. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2020

3. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021

Tác giả bài viết: Trần Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây