Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024

 •   26/01/2024 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 586/UBND-KT về việc triển khai hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2024.
Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

 •   25/01/2024 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định số 3/2024/NĐ-CP, ngày 11/1/2024 quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
vbplTT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di lân

 •   22/01/2024 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/TT ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di lân, cụ thể:
Thông tư số 01/2024/TT-BCT, ngày 15/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2024/TT-BCT, ngày 15/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 •   22/01/2024 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu, cụ thể:
Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

 •   18/01/2024 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN), tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 08/8/2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh về một số nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực; Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 03-CTr/BCĐ ngày 06/11/2023 về công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 86/KH-SCT, ngày 23/11/2023 của Sở Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030, trên cơ sở đó Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 02/KH-SCT ngày 4/1/2024 về công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Thông tư quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

 •   16/01/2024 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Bộ Công Thương đã có Thông tư số 47/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023, quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

 •   08/01/2024 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
2. Nội dung tin:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2024. Theo đó, Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP như sau:
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt

 •   04/01/2024 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.
Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   22/12/2023 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 76/2023/QĐ-UBND).
Ảnh: Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 •   18/12/2023 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN.
Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024

 •   15/12/2023 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3110/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

 •   06/12/2023 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại và ban hành kèm theo QCVN 20:2023/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
Ảnh: Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp

Quy định về phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió

 •   17/11/2023 04:38:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/12/2023.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

 •   15/11/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định có văn bản về việc triển khai Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Dưới đây là một số nội dung cơ bản của thể lệ cuộc thi:
Bộ Công Thương ban hành Quy định mới về giá bán điện

Bộ Công Thương ban hành Quy định mới về giá bán điện

 •   13/11/2023 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện (Quyết định số 2941). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2023 và thay thế Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương.
22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

 •   10/11/2023 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đối tượng áp dụng của Quy định bao gồm: tổ chức (cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị), cá nhân có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bị thi hành kỷ luật đảng.
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bình Định

 •   09/11/2023 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 về ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ảnh: Công đoạn phối trộn men trong sản xuất rượu truyền thống

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn

 •   27/10/2023 01:34:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”  phù hợp với thực tế của tỉnh Bình Định.
Hướng dẫn mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Hướng dẫn mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

 •   04/10/2023 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt giữa đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư 16), Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/10/2023 thay thế Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 và Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây