Thông báo Danh mục dịch vụ công của Sở Công Thương thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

Thứ sáu - 25/11/2022 07:52 137 0
Ngày 25/11/2022,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định; theo đó, Sở Công Thương có 44 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.

Sở Công Thương thông báo để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương biết, có thể truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định (địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn) để nộp hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả trực tuyến đối với 44 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần sau:

STT

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MÃ SỐ

Phần thực hiện trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Trả kết quả trực tuyến

Thanh toán trực tuyến

 1.  

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.001158

 

X

 

 1.  

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

1.003401

 

X

 

 1.  

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)

1.009794

 

X

 

 1.  

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

2.000167

X

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

2.000176

X

X

X

 1.  

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

2.000190

X

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2.000197

X

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

2.000204

X

X

X

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2.000535

X

 

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2.000591

X

 

X

 1.  

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

2.000622

X

X

X

 1.  

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

2.000626

X

X

X

 1.  

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2.000636

X

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2.000637

X

X

X

 1.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2.000640

X

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

2.000645

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

2.000648

 

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

2.000666

X

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

2.000669

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

2.000673

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

2.000674

 

X

X

 1.  

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

2.001561

X

X

X

 1.  

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2.001624

X

X

X

 1.  

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2.001630

X

X

X

 1.  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2.001636

X

X

X

 1.  

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2.001646

X

X

X

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

1.002758

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

2.000073

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2.000142

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

2.000163

 

X

X

 1.  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

2.000166

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

2.000194

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

2.000196

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

2.000331

X

 

 

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

2.000354

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

2.000387

 

X

X

 1.  

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

2.001172

X

X

X

 1.  

Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.001292

 

X

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.001313

X

X

 

 1.  

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2.001322

 

X

 

 1.  

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2.001433

 

X

X

 1.  

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

2.001434

 

X

X

 1.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

2.001547

 

X

X

 1.  

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

2.001587

 

X

 

 

Tổng số: 44 TTHC

 

 

 

 - Sở Công Thương ưu tiên giải quyết trước hạn đối với các hồ sơ thủ tục hành chính được tổ chức, cá nhân nộp trực tuyến.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ bà Phạm Nguyễn Thanh Thúy, Chuyên viên Văn phòng - Sở Công Thương, làm việc tại Quầy số 19 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn (Điện thoại: 093.539.8788) để được giải thích, hướng dẫn chi tiết.
Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Kha

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây