Sở Công Thương tăng cường kiểm tra về công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ công tác ISO tại các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở năm 2023

Thứ hai - 06/11/2023 16:23 144 0
Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023 và Kế hoạch số 73/KH-SCT ngày 28/9/2023 của Sở Công Thương về Kiểm tra công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2023; Tổ Kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-SCT ngày 12/10/2023 của Sở Công Thương đã thực hiện việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, đánh giá nội bộ công tác ISO tại tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở từ ngày 16/10/2023 đến ngày 19/10/2023.

Qua kiểm tra đối với 44 nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính và các nội dung đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch, hầu hết các nội dung, nhiệm vụ đều được các phòng, đơn vị thuộc Sở hoàn thành sớm và đúng theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ đã đề ra như: (1) Đã tham mưu UBND tỉnh đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần giảm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; (2) Kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục các TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương theo quy định hiện hành; (3) Thực hiện 100% TTHC được tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bằng phần mềm một cửa điện tử; cung cấp DVCTT toàn trình và một phần đối với các TTHC phù hợp, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân nộp, tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC; (4) Nghiêm túc triển khai và thực hiện quy trình số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; (5) Chú trọng và thực hiện tốt nội dung chuyển đổi số (hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số,...), gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương; (6) Các nội dung còn lại về CCHC như: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công luôn được quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng quy định và đạt được nhiều kết quả.
Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chỉ tiêu thanh toán trực tuyến của Sở còn thấp vì việc thanh toán trực tuyến qua Cổng DVCQG còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn cá nhân, doanh nghiệp còn nhiều e ngại khi thanh toán trực tuyến do nhiều nguyên nhân (đặc biệt là đối với các TTHC có phát sinh phí với số tiền lớn); Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn đối với người dân, doanh nghiệp;…
Tại cuộc họp Thông báo kết quả kiểm tra vào ngày 01/11/2023, đồng chí Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá cao nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác CCHC của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong năm 2023, để góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính và cải thiện, nâng cao kết quả các chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo, quán triệt các phòng, đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:
- Các phòng, đơn vị tiếp tục hoàn thành đúng, trước hạn, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định đối với các nhiệm vụ còn lại trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh và các nhiệm vụ có thời hạn UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành.
- Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi các TTHC được ban hành mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương được Bộ Công Thương công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố kịp thời, đúng quy định trong 05 ngày làm việc . Đồng thời thực hiện cập nhật các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố TTHC, danh mục TTHC và nội dung TTHC đã được bộ công bố theo quy định của pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trong 02 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố.
- Các phòng chuyên môn tiếp tục theo dõi, tham mưu giải quyết TTHC và kịp thời cập nhật trên Hệ thống Một cửa điện tử đúng, trước hạn hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Nghiêm túc thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân nếu giải quyết công việc không đúng thời gian theo quy định dẫn đến hồ sơ TTHC bị trễ hạn so với thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Các phòng, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về phân cấp quản lý theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Bình Định triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
- Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật ngành, lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công của ngành đảm bảo theo tiến độ thực hiện năm 2024
- Đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến (việc hoàn thành 05 chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến 6 tháng cuối năm 2023 mà Chủ tịch UBND tỉnh giao): Các phòng, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Thông báo số 115/TB-SCT ngày 11/8/2023 của Sở Công Thương về Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Đình Kha tại cuộc họp về một số giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính và hoàn thành 05 chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến 6 tháng cuối năm 2023; Công văn số 2047/SCT-VP ngày 23/10/2023 về việc quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh, tăng cường thực hiện một số nội dung nhằm cải thiện các chỉ số liên quan DVCTT; thực hiện cập nhật kết quả điện tử đối với hồ sơ TTHC theo quy định, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, 100% hồ sơ khi giải quyết xong, công chức các phòng chuyên môn phải thực hiện “trả kết quả bản điện tử”“gắn mã kết quả” vào Hệ thống, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở.
- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở: (1) Rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian quy định các nhiệm vụ được giao từ nay đến hết năm 2023 theo yêu cầu của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 70/TCTCCTTHC ngày 19/9/2023; định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, tổng hợp chung trong báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; (2) Nghiên cứu việc xây dựng quy trình xử lý và phát hành các văn bản phối hợp, giải quyết công việc nội bộ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở dưới dạng điện tử có ký số (của Lãnh đạo cấp phòng) thay cho văn bản giấy như hiện nay, góp tiết kiệm thời gian, chi phí giấy tờ, phù hợp với quá trình chuyển đổi số; (3) Kiến nghị cấp có thẩm quyền về việc xem xét, bãi bỏ các quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 liên quan đến công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; nghiên cứu tích hợp, lồng ghép 3 nhiệm vụ vận hành HTQLCL, Kiểm soát TTHC, xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Một cửa điện tử được đồng bộ, thống nhất, hiện đại, tránh trùng lắp để giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, nâng cao hiệu quả áp dụng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân trong thực hiện hồ sơ TTHC.
Các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại về công tác CCHC trong thời gian tới theo Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 08/06/2023 của UBND tỉnh về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023; Kế hoạch số 56/KH-SCT ngày 14/6/2023 về việc Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Công Thương năm 2023 và các văn bản có liên quan./.

Tác giả bài viết: Hoàng Bảo Thy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây